Obiective strategice

Demografie
Probleme
♦ îmbătrânirea accentuată a populaţiei,
♦ depopularea datorită migraţiei, în special a tinerilor, cu studii medii sau superioare, spre centrele urbane.
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ condiţii de viaţă atractivă pentru tineri, atât pentru cei din localitate cât şi pentru cei din exterior (care ar dori să se stabilească în comună),
♦ condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii.
 
Starea de sănatate si servicii medicale
Probleme
♦ cadre medicale şi auxiliare insuficiente,
♦ dotări ale dispensarelor medicale necoresponzătoare şi învechite care îngreunează sau împiedică diagnosticarea,
♦ dificultăţi privind accesul la medicamente şi tratament (distanţe mari de parcurs, resurse limitate ale dispensarului din comună).
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente,
♦ populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţă sănătoasă,
♦ eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii.
 
Starea de ocupare a forţei de muncă
Probleme

♦ nivel ridicat al şomajului,
♦ mentalitatea faţă de schimbare şi reconversie profesională.
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare pentru satisfacerea nevoilor de trai,
♦ posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe piaţa forţei de muncă.
 
Educaţia
Probleme

♦ infrastructura uzată, necorespunzătoare desfăşurării actului educaţional,
♦ constrângeri materiale datorită bugetelor mici alocate de către autorităţi pentru susţinerea actului educaţional,
♦ lipsa posibilităţii de formare continuă pentru adulţi,
♦ grad redus de asociativitate,
♦ starea precară a bazelor sportive necesare practicării sporturilor individuale şi colective,
♦ importanţa minoră acordată de sistemul educaţional activităţilor sportive organizate.
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ posibilitatea neîngrădită de împlinire individuală prin educaţie,
♦ acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural,
♦ infrastructura şi baza materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de actul educaţional,
♦ posibilitatea de formare continuă pentru adulţi,
♦ practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare.
 
Cultura
Probleme
♦ infrastructura şi baza materială în declin,
♦ resurse financiare insuficiente pentru practicarea şi revitalizarea unor obiceiuri şi forme de exprimare culturală tradiţionale,
♦ acces dificil sau restrictiv la surse de informare (mass-media, cărţi, internet etc.),
♦ abandonul practicilor tradiţionale în favoarea "modernităţii".
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor viitoare,
♦ practici tradiţionale puse în valoare,
♦ aces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne,
♦ infrastructura corespunzătoare cerinţelor unei societăţi în perpetuă mişcare.

Dotări edilitare
Probleme
♦ clădirile administrative necesită reparaţii şi dotări moderne,

♦ servicii publice deficitare sau inexistente datorită lipsei infrastrucurii necesare,
Obiective pe termen mediu si lung
♦ dotări edilitare funcţionate şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în condiţii civilizate,
♦ dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural.

 

Drumuri şi transport
Probleme

♦ stare tehnică necorespunzătoare a drumurilor judeţene şi comunale,
♦ fonduri locale insuficiente pentru construirea şi întreţinerea drumurilor,
♦ dependenţa financiară de fondurile alocate de la bugetul Consiliului Judeţean,

♦ transport public slab dezvoltat.

Obiective pe termen mediu şi lung
♦ reţea de drumuri funcţională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice fără să afecteze starea mediului înconjurător,
♦ sistem de transport modern care să coreleze transportul feroviar şi cel rutier (de persoane sau de mărfuri).

 

Alimentare cu apă curentă, canalizare şi epurare
Probleme

♦ sistemul de alimentare cu apă curentă necesită lucrări de modernizare,
♦ canalizare inexistentă,
♦ deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate (cursuri de apă afectate, infiltraţii în sol).
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ populaţie informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor,
♦ realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate,
♦ sistem de furnizare a apei curente şi de canalizare capabile să deservească locuitorii comunei.

 

Agricultura

Probleme
♦ resurse financiare insuficiente, investiţii puţine,

♦ utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante,
♦ media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole,
♦ parcelarea terenului (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat) şi probleme legate de posesiune,
♦ degenerarea raselor animalelor şi servicii medicale veterinare sporadice,
♦ perpetuarea monoculturilor (cartof, păioase) datorită fertilităţii scăzute a solului,
♦ scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile,
♦ piaţă de desfacere redusă.
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din comună,
♦ activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local,
♦ asocierea producătorilor,
♦ îmbunătăţirea practicilor agricole,
♦ politici de marketing eficiente.

 

Comertul şi serviciile

Probleme
♦ unităţi comerciale mici, cu profit mic,
♦ diversitate redusă, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie publică - magazine alimentare şi baruri,
♦ orientare în majoritate spre clienţii locali,
♦ activităţi de marketing reduse,
♦ valorificare slabă a resurselor locale.
Obiective pe termen mediu şi lung
♦ diversificarea obiectului de activitate al firmelor,
♦ utilizarea eficientă a resurselor locale,
♦ promovarea unor tehnici eficiente de marketing,
♦ orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi.

 

Poluarea solului, apei şi a aerului

Probleme
♦ degradarea solului,
♦ poluarea apei datorate lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate,
♦ sistem de gestionare a deşeurilor ineficient,
♦ necunoaşterea normelor de mediu şi a legislaţiei în vigoare,

♦ educaţie ecologică redusă.

Obiective pe termen mediu şi lung
♦ promovarea practicilor de agricultură ecologică,
♦ realizarea unor cursuri de educaţie ecologică,
♦ curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public,
♦ montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public
♦ crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor,
♦ realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor,
♦ împădurirea suprafeţelor degradate.