Obiective propuse

Obiective şi acţiuni propuse:
♦ Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în zootehnie şi agricultură
♦ Asistenţă acordată fermierilor în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentru modernizarea exploataţiilor
♦ Susţinerea înfiinţării de asociaţii a producătorilor comunei
♦ Încurajarea şi sprijinirea parteneriatului public - privat în vederea înfiinţării unor ferme agrozootehnice
♦ Implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale
♦ Modernizarea drumurilor comunale
♦ Modernizarea reţelei de alimentare cu apă
♦ Realizarea reţelei de canalizare
♦ Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale
♦ Modernizarea sistemului rutier
♦ Lucrări de regularizare a albiei pârâului/râului şi apărări de maluri
♦ Închiderea platformelor de gunoi
♦ Reabilitarea reţelei de iluminat public
♦ Montarea unui post de transformare în localitate în vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului electric
♦ Realizarea de alei pietonale în comună
♦ Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane
♦ Susţinerea întreprinzătorilor străini care doresc să investească în zonă 
♦ Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate de capitalul natural din comună 
♦ Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat 
♦ Susţinerea IMM-urilor 
♦ Crearea cadrului prielnic pentru consultanţă în afaceri 

♦ Reabilitarea/modernizarea şcolilor/grădiniţelor din comună 
♦ Construirea şi dotarea cu mobilier a şcolilor/grădiniţelor din comună   
♦ Modernizare căminului cultural 
♦ Amenajarea unui teren de fotbal în comună 
♦ Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei 

♦ Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman 
♦ Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin azil pentru copiii comunei şi dotarea cu mobilier 

♦ Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, reactulaizare PUG
♦ Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă 
♦ Dotarea administraţiei locale 
♦ Realizarea lucrărilor de reabilitare şi mansardare a sediului primăriei