Economia

Agricultura
Suprafeţe mari de pădure, de fâneţe şi păşuni le-au oferit locuitorilor posibilitatea de a se ocupa de cultivarea plantelor, creşterea animalelor şi valorificarea produselor animaliere şi ale pădurii (lemn, fructe de pădure, ciuperci).
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei este de 3230 ha, din care 175 intravilan şi 3055 extravilan.
Pe principalele categorii de folosinţă, suprafaţa fondului funciar al comunei de 3230 ha se structurează astfel:

     ♦ Arabil - 2039 ha
     ♦ Păşune - 335 ha
     ♦ Fâneţe - 164 ha
     ♦ Pădure - 221 ha
     ♦ Luciu de apă - 14 ha
     ♦ Livezi - 13 ha
     ♦ Vii - 108 ha
     ♦ Curţi, construcţii - 55 ha
     ♦ Alte terenuri - 295 ha
Agricultura reprezintă activitatea economică de bază, prin care locuitorii comunei îşi asigură resursele de hrană şi o parte din veniturile băneşti.


Producţia vegetală
Zona prezintă favorabilitate pentru cultura cerealelor, plantelor tehnice şi legumelor.

În anul 2007 suprafeţele cultivate se prezentau astfel:

     ♦ Porumb - 460 ha
     ♦ Grâu - 537 ha
     ♦ Secară - 15 ha
     ♦ Sfeclă - 230 ha
     ♦ Orzoaică - 160 ha
     ♦ Rapiţă - 89 ha
     ♦ Floarea soarelui - 212 ha
     ♦ Trifoi - 6 ha
     ♦ In - 15 ha
     ♦ Pepeni - 20 ha
     ♦ Nutreţ - 6
Populaţia are ocupaţie preponderent agricolă, îşi lucrează pământul individual, cu mijloace rudimentare şi în foarte mică măsură cu mijloace mecanice. Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiţii în sisteme de irigaţii.

 

Zootehnia
Activitatea de creştere a animalelor este o tradiţie în această zonă.
În comuna Urziceni, creşterea animalelor se practică doar la nivelul gospodăriilor.
Efectivul de animale din comună se prezintă astfel:

     ♦ Păsări - 3998
     ♦ Bovine - 205
     ♦ Caprine - 17
     ♦ Porcine - 655
     ♦ Cabaline - 95
     ♦ lepuri de casă - 261
     ♦ Familii de albine - 100

Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor, a unor centre de colectare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, piei, lână (centre de tăiere, abatorizare, carmangerii ş.a). Se pot amenaja pe raza comunei ferme de creştere a păsărilor dotate cu centre de prelucrare şi valorificare a produselor avicole.


Viticultura
Suprafaţa cultivată cu viţă de vie ocupă 108 ha, din care 40 ha viţă de vie nobilă şi 68 ha viţă de vie hibridă.


Pomicultura
În comuna Urziceni livezile se întind pe 13 ha. Acest sector se poate dezvolta prin modemizarea tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea unor centre de colectare, prelucrare şi valorificare a acestor produse.


Silvicultura
Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei Urziceni este de 221 ha. Zonele de pădure asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale din flora spontană încât să facă oportune investiţiile în amenajarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a acestora.
Pădurile de pe teritoriul comunei oferă potenţial investiţional prin înfiinţare de ateliere de mică tâmplărie, fabrici de mobilă şi profile de lemn.

 

Piscicultura
Zona este favorabilă pentru dezvoltarea pisciculturii, element ce ajută şi la dezvoltarea serviciului turistic. În comună există 3 ha luciu de apă care pot fi amenajate pentru piscicultură, existând şi teren aferent prntru camping.

 

Turism
Datorită poziţiei geografice şi a frumuseţii peisajului, comuna Urziceni se află printre atracţiile turistice din zona Satu Mare şi prin faptul că Rezervaţia Naturala "Pădurea Frasin" se află în proprietatea acestei localităţi.
Pe teritoriul localităţii, motelul "West" oferă servicii de cazare şi masă cu specific local.
Comuna se află într-un proces continuu de dezvoltare a agroturismului. Acestor coordonate li se adaugă prezenta fondul de vânătoare: mistreţi, iepuri, căprioare, fazani, vulpi, etc.

 

Activităţi economice
Principalele activităţi economice ce sunt desfăşurate în comună sunt: agricultura şi creşterea animalelor. La nivelul comunei se mai practică activităţi de mică industrie, comerţ, precum şi activităţi meşteşugăreşti: împletirea coşurilor de nuiele în randul ţiganilor, confecţionarea butoaielor: Ludescher Gabor Urziceni 166.
Între întreprinzătorii locali care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei se numără:

     ♦ SC Recolte SRL - Agricultural
     ♦ Consum Coop Foieni - Comerţ
     ♦ SC Andilen SRL - Comerţ
     ♦ SC Cuptor de Aur SRL - Mica Industrie
     ♦ AF Tini Bar - Comerţ

     ♦ SC Ludy SRL - Turism
     ♦ SC Pany Tibi SRL - Mica industrie
     ♦ SC Mischung SRL - Comerţ
     ♦ SC Drosera SRL - Avicultură
     ♦ Varga Szaboles - Comerţ
     ♦ Gzorgz Agneta - Patiserie
La nivelul comunei Urziceni îşi desfăşoară activitatea 7 PFA- uri, 6 AF - uri şi 7 SRL - uri.