Analiza SWOT a comunei

AGRICULTURA
Puncte tari
■ privatizarea firmelor cu capital de stat din domeniul agricol;
■ prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură;
■ existenţa forţei de muncă calificată în agricultură;
■ suprafaţa totală a comunei este de 3230 ha, din care 2039 ha teren arabil, păşune 335 ha, fâneţe 164, pădure 221 ha, vii 108 ha, curţi şi construcţii 55 ha, alte terenuri 295 ha;
■ practicarea unei agriculturi ecologice;
■ tradiţii în creşterea animalelor;
Puncte slabe
■ fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi tradiţionale slab competitive economic;
■ desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scăzută a muncii în agricultură;
■ existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate timp de mai mulţi ani consecutivi;
■ investiţii insuficiente în agricultură;
■ îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
■ pensii mici pentru agricultori.
Oportunităţi
■ existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor;
■ accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii;
■ existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole,
■ sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul Satu Mare cu privire la accesarea fondurilor europene;
■ existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală;
Ameninţări
■ degradarea solurilor;
■ capacităţile reduse de prelucrare a producţiei agricole;
■ preocuparea insuficientă pentru exploatarea raţională a islazurilor, concretizată în randamentul scăzut al acestora şi posibilitatea extinderii îmbolnăvirilor la animale;
■ numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene;
■ cadrul legislativ instabil;
■ slabă informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

MEDIU ŞI INFRASTRUCTURA RURALĂ
Puncte tari
■ oraşe importante apropiate: Carei - 8 km, Satu Mare - 43 km, Debrecen - 70km;
■ localităţi aparţinătoare: Urziceni, Urziceni Pădure, căi de acces: DN 1 F, DC 47 şi DC 49;
■ reţea de alimentare cu apă,
■ reţea de distribuţie a gazului,
■ reţea de electricitate,
■ reţea de iluminat public;
■ reţea de telefonie fixă şi mobilă;
■ cablu TV şi internet;
■ eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului.
Puncte slabe
■ insuficienta dezvoltare a utilităţilor de bază şi a serviciilor publice;
■ inexistenţa reţelei de canalizare;
■ infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, faţă de exigenţele şi cerinţele actuale concrete ale aderării la U.E.;
■ gestionarea deşeurilor, necorespunzătoare;
■ colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor;
■ rampa de deşeuri, neconformă cu cerinţele UE;
■ educaţia ecologică este superficială.
Oportunităţi
■ modernizarea drumurilor comunale;
■ organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor;
■ închiderea platformelor de gunoi;
■ modernizarea reţelei de alimentare cu apă;
■ realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;
■ modernizarea sistemului rutier;
■ montarea unui post de transformare în comună pentru îmbunătăţirea parametrilor curentului electric;
■ accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale;
Ameninţări
■ mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului,
■ lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse;
■ lipsa informaţiei în legătura cu programele de finanţare europeană;
■ lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători.

ECONOMIE
Puncte tari
■ existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea de noi locuri de muncă;
■ obţinerea produselor ecologice prin existenţa potenţialului;
■ tradiţie în prelucrarea unor resurse locale,
■ exploatări forestiere,
■ potenţial de dezvoltare a agroturismului;
■ preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
Puncte slabe
■ lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;
■ informarea succintă cu privire la normele europene,
■ resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor investiţii;
■ lipsa culturii antreprenoriale;
■ lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice;
■ folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scăzută;
Oportunităţi
■ existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent;
■ creşterea capacităţii anteprenoriale;
■ atragerea unor noi investitori în comună prin facilitatea pe care administraţia locală le pune la dispoziţie;
■ oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene;
■ dezvoltarea cooperării locale;
■ dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
■ diversificarea activităţilor economice;
■ posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;
■ programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului IMM.
Ameninţări
■ legislaţia în continuă schimbare;
■ oferte de creditare greu accesibile;
■ datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună;
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
■ receptivitate şi flexibilitate scăzută a populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care determină în timp decalaje economice mari,
■ migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic;
■ neadaptarea la transfer de tehnologie şi de know-how;
■ riscul ca firmele din comună să nu facă faţă competiţiei de pe piaţa unică;
■ fenomenul economiei subterane;
■ migraţia tinerilor cu potenţial în zonele urbane.

SĂNĂTATE
Puncte tari

■ existenţa unui cabinet individual, cabinet stomatologic, dispensar veterinar şi a unei farmacii;
■ program zilnic al medicilor;
■ populaţia comunei este înscrisă la medicii din comună;
■ cabinetele dispun de personal calificat.
Puncte slabe
■ existenţa unui aparat de urgenţă dotat precar;
■ slaba educaţie sanitară a comunităţii;
■ numărul crescut al persoanelor care lucrează la negru, neputând beneficia de servicii medicale gratuite;
■ preţurile ridicate la medicamente.
Oportunităţi
■ reabilitarea dispensarului uman din comună;
■ evaluarea stării de sănătate a pacienţilor din comună, prin Programul naţional de evaluare a sănătăţii populaţiei;
■ realizarea unor cursuri de igienă şi educaţie sexuală pentru comunitate;
■ servicii de planing familial.
Ameninţări
■ imposibilitatea unor pacienţi de a plăti anumite servicii medicale;
■ slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale de sănătate;
■ creşterea numărului bolnavilor cronici.

RESURSE UMANE
Puncte tari
■ existenţa resurselor umane într-un volum şi o calificare ce pot asigura dezvoltarea activităţii economico-sociale;
■ se acordă mare atenţie seviciilor sociale;
■ disponibilitatea de a munci în condiţii de motivare adecvată;
■ ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
■ rata infracţionalităţii extrem de redusă;
Puncte slabe
■ existenţa şomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea şi descurajarea foştilor angajaţi;
■ număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie;
■ insuficienta informare a populaţiei cu privire la programele de calificare şi reconversie existente în judeţ;
■ adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;
■ migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă;
■ capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.
Oportunităţi
■ atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
■ adaptarea programelor de învăţământ la cerinţele economiei de piaţă;
■ existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc
■ monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei;
■ organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună;
■ accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună;
■ creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă;
■ implementarea unor poiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi aducătoare de venituri;
Ameninţări
■ declinul demografic şi îmbătrânirea populaţiei comunităţii;
■ creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;
■ migrarea forţei de muncă;
■ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor aplicative;
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.
 
ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ
Puncte tari
■ existenţa în comună a unei şcoli şi a unei grădiniţe;
■ existenţa a două cămine culturale;
■ existenţa obiceiurilor populare,
■ existenţa unei biblioteci,
■ înfrăţirea cu comunele din Ungaria: Vallaj, Merk şi Ujcsanalos;
■ desfaşurarea unor activităţi culturale în comună;
■ management şcolar adecvat în unităţile de învaăţământ public;
■ reducerea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic;
■ implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţământului obligatoriu;
Puncte slabe
■ populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere datorită scăderii demografice a populaţiei;
■ existenţa în localităţi a unor clădiri şcolare afectate de uzura fizică avansată;
■ gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare;
■ dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică;
■ procentajul relativ ridicat de elevi şcolarizaţi în învăţământul cu clase simultane;
Oportunităţi
■ reabilitarea şi modernizarea şcolilor;
■ reabilitarea şi modernizarea grădiniţelor;
■ modernizarea căminelor culturale,
■ amenajarea unui teren de fotbal;
Ameninţări
■ îmbătrânirea populaţiei din comună;
■ reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;
■ tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;
■ buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor.
 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Puncte tari
■ actualizarea periodică a organigramei primăriei;
■ implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de reforma în administraţie;
■ existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie;

■ existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie;
■ compartimentului de informare a Cetăţeanului şi Relaţii Publice care funcţionează în cadrul Consiliului Local al comunei Urziceni ca interfaţă principală între instituţie şi cetăţeni;
■ aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în administraţia publică;
■ transparenţă în recrutarea şi în promovarea personalului;
■ participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activităţi de formare continuă;
■ existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor publici predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi,
■ existenţa unui program de contabilitate şi salarii;
■ existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de interes public şi transparenţa actului administrativ;
■ funcţionarii publici din primărie participă la cursuri pentru atestare ECDL;
Puncte slabe
■ rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei;
■ resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei;
■ ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei;
■ insuficienta conştientizare a noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în administrarea domeniului public şi privat al comunei,
■ dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi între structuri ale administraţiei publice locale;
■ existenţa încă a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi functionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de menţinere a unei imagini publice negative a funcţionarului din administraţia publică;

■ imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor;
■ posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici;

■ resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire;

■ încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei personalului din instituţie;

■ nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici;

■ nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale;

■ existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici;

■ imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului,
■ dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi complexităţii acestora;

■ inexistenţa unui compartiment de informatizare;
■ număr insuficient de calculatoare iar unele dintre acestea sunt uzate moral;

■ există funcţionari publici care nu ştiu să folosescă calculatorul;

■ resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale;
■ lipsă de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local.
Oportunităţi
■ posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod special modernizării administraţiei publice;
■ lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, realizare PUG;
■ dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;
■ dotarea administraţiei locale,
■ dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judeţean şi autorităţile locale;
■ mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin agenţii de formare profesională.
Ameninţări
■ teamă de risc, inertia unor funcţionari publici - mai ales din funcţiile de conducere;
■ inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili dar şi a comunităţii în programele de dezvoltare;
■ tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere - şi, de regulă, fără a verifica - aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori informaţiile fiind greşit interpretate sau neînţelese;
■ fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită salariilor mici personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă în sectoral privat;

■ pe de altă parte imposibilitatea angajării imediate a altor funcţionari publici influenţează în mod negativ continuitatea activităţilor;
■ dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste schimbărilor politice - clasa politică actuală nu are încă suficientă maturitate încât să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din mandatele anteriore;
■ schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.